groblje Dubravica

NAZIV PROJEKTA: PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA OPĆINE DUBRAVICA U ROZGI

NARUČITELJ: OPĆINA DUBRAVICA, Ulica Pavla Štoosa 3, Dubravica

LOKACIJA: DUBRAVICA

PROJEKT/GODINA: 2011-2012

PROJEKTANT: EXHIBEO ARHITEKTURA d.o.o.,Hanamanova 30, Zagreb

AUTOR: ŽELJKA MUTNJAKOVIĆ-PREBEG d.i.a.

SURADNICI PROJEKTNOG TIMA:  MARKO ŽUNIĆ mag.ing.arh.

  • http://exhibeoarhitektura.hr/wp-content/uploads/2012/06/01-istok1.jpg
  • http://exhibeoarhitektura.hr/wp-content/uploads/2012/06/02-istok-sa-crkve.jpg
  • http://exhibeoarhitektura.hr/wp-content/uploads/2012/06/03-noc.jpg
  • http://exhibeoarhitektura.hr/wp-content/uploads/2012/06/04-pogled1.jpg
  • http://exhibeoarhitektura.hr/wp-content/uploads/2012/06/05-pogled2.jpg
  • http://exhibeoarhitektura.hr/wp-content/uploads/2012/06/06-pogled3.jpg
  • http://exhibeoarhitektura.hr/wp-content/uploads/2012/06/07-pogled4.jpg
  • http://exhibeoarhitektura.hr/wp-content/uploads/2012/06/08-sjever.jpg

PROJEKT PROŠIRENJA MJESNOG GROBLJA OPĆINE DUBRAVICA U ROZGI

Investitor Općina Dubravica naručila je izradu idejnog rješenja proširenja mjesnog groblja u Rozgi na k.č.br. 601/19, k.o. DUBRAVICA.

Zemljište predviđeno za proširenje groblja nalazi se sa zapadne strane postojećeg mjesnog groblja Općine Dubravica u Rozgi, dok se sa ostalih strana nalazi omeđen neizgrađenim česticama.

Mjesno groblje Općine Dubravica u Rozgi s Kapelom Blažene Djevice Marije Lušačke i mrtvačnicom smješteno je sa zapadne strane Rozganske ceste, prometnice koja spaja Dubravicu s Krajem Gornjim i Harmicom, u neposrednoj blizini centra Dubravice i zgrade Općine Dubravica.

Površina predmetnog zahvata iznosi ~3.700,0 m2.

Parcela je nepravilnog trapezoidnog oblika.

Prostorna organizacija proširenja groblja proizašla je sintezom ulaznih parametara projektnog zadatka u kojoj su uvažene karakteristike, kvalitete i tradicije gradnje postojećeg groblja, svojstva i konfiguracija terena, oblika parcele, želje investitora, te u skladu s parametrima IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA (Sl.gl. Općine Dubravica br. 01/09, 02/09).

Postojeće mjesno groblje s Kapelom smješteno je na brežuljku i time čini značajan marker u prostoru. Kapela Blažene Djevice Marije Lušačke nalazi se na vrhu brežuljka, te su oko nje koncentrično i radijalno smještene grobnice starog groblja, sve do podnožja brežuljka.

Mrtvačnica s trgom i parkiralištem smještena je sa sjeverne strane postojećeg mjesnog groblja.

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA PROSTORA

Novi dio groblja nalazi se sa zapadne strane postojećeg groblja, te se novom pješačkom stazom širine 3,0 m koja prati konfiguraciju terena veže na postojeću stazu i postojeće groblje.

Osnova arhitektonsko-planskog oblikovanje proširenja groblja veže se na plan starog groblja i konfiguraciju terena (brežuljka) te se grobna polja, redovi i pješačke staze organiziraju koncentrično i radijalno obzirom na brežuljak i Kapelu Blažene Djevice Marije Lušačke koja se nalazi na vrhu brežuljka.

Površina novog groblja podijeljena je na nekoliko funkcionalnih cjelina, koje su međusobno odijeljene unutarnjim komunikacijama.

Novi dio groblja sastoji se iz 3 grobna polja s pet glavnih pješačkih staza širine 3,0 m. Dvije glavne pješačke staze smještene su koncentrično u odnosu na postojeće groblje, te se rubna istočna staza nadovezuje se na postojeću pješačku stazu sa zapadne strane groblja i time povezuje stari i novi dio groblja. Na nju se radijalno (zrakasto) nadovezuju tri ostale glavne staze, od kojih se centralna nalazi u osi smjera-pogleda prema kapeli i time čini okosnicu i glavnu aleju novog dijela groblja.

Glavne grobne staze unutar obuhvata zahvata podijelile su prostor novog groblja na tri osnovna dijela:
1. dio – ulazni dio koji obuhvaća 1. glavnu stazu koja spaja stari i novi dio groblja sa 7 svečanih grobnica i zajedničkim križem,
2. dio – centralni prostor grobnih polja sa centralnom glavnom pješačkom stazom I alejom Lipa, s ukupno 224 grobna mjesta,
3. dio – dio „tišine i molitve“ – smješten u jugozapadnom dijelu proširenja groblja, prostor grobnog polja 3, s 43 grobna mjesta.
Osim ovih površina na groblju su organizirane površine za servis: prostor za privremeno prikupljanje otpada i prostor za snabdijevanje vodom.

Ukopna grobna mjesta predviđena su za tri načina ukopa: jednostrukim grobnicama ili zemljanim grobovima, dvostrukim grobnicama ili zemljanim grobovima i trostrukim grobnicama.

Grobni redovi su koncipirani su tlocrtno kao isječci kružnice, s ukopnim mjestima položenim radijalno na centar kružnice. Između redova ukopna mjesta razdvaja zeleni zid od Tuja, visine 1,20 m.

Hodne plohe podijeljene su u dva osnovna tipa, glavne staze i staze.

Glavne staze širine su 3,0 m, dok su staze između redova širine 1,5m. Staze će se izvoditi s padom 2% prema bočnim stranama, rubovi staza bit će omeđeni rubnjacima.

PEJZAŽNO UREĐENJE

Kako bi se projektirani prostor proširenja groblja što bolje uklopio u prirodni ambient, posvećena je pažnja i pejzažnom uređenju, odnosno namjeri da novi dio groblja koje je bude posebna parkovna površina koja će prostor oplemeniti bogatim učešćem zelenila, kojeg radi gusto izvedenih ukopnih mjesta na postojećem starom groblju nedostaje.

Pejzažnim uređenjem proširenja groblja dodatno se upotpunjuje arhitektura groblja i oblikuje parkovna arhitektura postavljanjem osnovnih vegetacijskih kompozicijski elemenata: drvoreda, kompaktnih živica, te uređenih travnatih površina.

Novi dio groblja bit će omeđen „zelenim zidom“ visine do 2,50 m oblikovan sadnjom Tuja.

Duž centralne glavne staze zasadit će se drvored lipa.

Jedno od dva drva žalosne vrbe zasadit će se u zelenom otoku jugozapadnog dijela groblja naglašavajući time tu odvojenu intimnu cjelinu, dok će se drugo zasaditi na samom uglu jugoistočnog dijela novog groblja kao kontaktna točka starog i novog dijela.

Od ostalog zelenila unutar zelenih „otoka“ zasadit će se niski čempresi (Juniperus) i sadnice šimšira (Buxus).

EXHIBEO ARHITEKTURA d.o.o.
Hanamanova 30,
10000 Zagreb, HR

T. 00385 1 7788 707
FAX 00385 1 7788 707
GSM. 00385 91 542 0759

e-mail: info@exhibeoarhitektura.hr
website: http://exhibeoarhitektura.hr

Designed by svi na web